Sunrise Kooner

Neeraj Bhardwaj - Captain  

Harpal Minhas - Vice-Captain

Amandeep Dhaliwal

Bahadur Mangat

Daljeet Mangat

Deepinder Pal Singh

Sunny Mangat

Harjeewan Rasoda

Sarbjit Minhas

Majid Khan

Kuldeep Dhaliwal

Inderjit Dhaliwal

Monty Parihar

Janga Mangat

Jaspal Rana

Parveen Sharma

Not Pictured

Abhay Patel

Subodha

Junior